جدول وزن تیرآهن

محاسبه وزن تیرآهن

تیرآهن ها از جمله مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشند که در سایز ۶ تا ۱۴ متر تولید شده و در انواع تیپ های IPE ، INP و IPB می باشند. معروفترین استاندارد برای تولید تیرآهن استاندارد اروپا است که در ایران نیز تولید تیرآهن بر اساس استاندارد اروپا می باشد.

فرمول محاسبه وزن تیرآهن نوع IPE20 به طول 12 متر:

وزن تیرآهن IPE = [12] (m) × ( ۲۲٫۴۰ ) = وزن مخصوص IPE20 از جدول اشتال (kg/m) = 268.80

فرمول محاسبه وزن تیرآهن نوع IPE18 به طول 6 متر:

وزن تیرآهن IPE = [6] (m) × [ (۱۸٫۸) = وزن مخصوص IPE18 از جدول اشتال (kg/m) = 112.8 kg

فرمول محاسبه وزن تیرآهن دوبل نوع 2IPE18 به طول 12 متر:

وزن تیرآهن دوبل IPE = [2 × ۱۲] (m) × [ (۱۸٫۸) = وزن مخصوص IPE18 از جدول اشتال ] (kg/m) = 451.20 kg

فرمول محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری نوع CPE18 به طول 10 متر:

وزن تیرآهن لانه زنبوری CPE = [10] (m) × [ (۱۰٫۳۳) = وزن مخصوص CPE18] (kg/m) = 103.30 kg

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن IPE

سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه 1 متر (kg) وزن شاخه 12 متر (kg)
تیرآهن 8 72
تیرآهن 10 98
تیرآهن 12 120 64 4/4 6/3 10/4 124/8
تیرآهن 14 140 73 4/7 6/9 12/9 154/8
تیرآهن 16 160 82 5/0 7/4 15/8 189/6
تیرآهن 18 180 91 5/3 8/0 18/8 225/6
تیرآهن 20 200 100 5/6 8/5 22/4 268/8
تیرآهن 22 220 110 5/9 9/2 26/2 314/4
تیرآهن 24 240 120 6/2 9/8 30/7 368/4
تیرآهن 27 270 135 6/6 10/2 36/1 433/2
تیرآهن 30 300 150 7/1 10/7 42/2 506/4
تیرآهن 33 590
تیرآهن 36 686
تیرآهن 40 796
تیرآهن 45 932
تیرآهن 50 1089
تیرآهن 55 1272
تیرآهن 60 1464

وزن تیرآهن هاش 12 متری

سایزهاش وزن شاخه سبک (kg) وزن شاخه سنگين (kg)
تیرآهن هاش 10 200 244
تیرآهن هاش 12 234 322
تیرآهن هاش 14 299 390
تیرآهن هاش 16 365 500
تیرآهن هاش 18 426 590
تیرآهن هاش 20 508 720
تیرآهن هاش 22 606 828
تیرآهن هاش 24 724 960
تیرآهن هاش 26 818 1075
تیرآهن هاش 28 917 1210
تیرآهن هاش 30 1060 1370
تیرآهن هاش 32 1171 1551
تیرآهن هاش 34 1260 1370
تیرآهن هاش 36 1342 1754
تیرآهن هاش 40 1869
تیرآهن هاش 50
تیرآهن هاش 60

وزن تیرآهن هاش سنگين عريض ( IPBU-HE-M )

سايز هاش وزن شاخه 12متري (kg)
تیرآهن هاش سنگين 10 501.6
تیرآهن هاش سنگين 12 625.2
تیرآهن هاش سنگين 14 758.4
تیرآهن هاش سنگين 16 914.4
تیرآهن هاش سنگين 18 1066.8
تیرآهن هاش سنگين 20 1236
تیرآهن هاش سنگين 22 1404
تیرآهن هاش سنگين 24 1884
تیرآهن هاش سنگين 26 2064
تیرآهن هاش سنگين 28 2268
تیرآهن هاش سنگين 30 2856
تیرآهن هاش سنگين 32 2940
تیرآهن هاش سنگين 34 2976
تیرآهن هاش سنگين 36 3000
تیرآهن هاش سنگين 40 3072
تیرآهن هاش سنگين 45 3156
تیرآهن هاش سنگين 50 3240
تیرآهن هاش سنگين 55 3336
تیرآهن هاش سنگين 60 3420
تیرآهن هاش سنگين 65 3516
تیرآهن هاش سنگين 70 3612
تیرآهن هاش سنگين 80 3804
تیرآهن هاش سنگين 90 3996