جدول وزن میلگرد

محاسبه وزن میلگرد

محاسبه وزن و جدول وزن میلگرد مهم ترین قسمت برای محاسبه قیمت میلگرد است ما سعی میکنیم با کمترین زمان و ساده ترین روش شما بتوانید محاسبه انجام دهیم

با فرمول زیر میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد. وزن هر شاخه میلگرد 12 متری باتوجه به استاندارد جهانی محاسبه شده است.

( شعاع(mm)xشعاع(mm)x3/14xطول(mm)x7/8 ) / 1000 = وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد 12 متری

میلگرد (mm) وزن شاخه 12 متری (kg)
میلگرد 8 5 کیلوگرم
میلگرد 10 8 کیلوگرم
میلگرد 12 11 کیلوگرم
میلگرد 14 15 کیلوگرم
میلگرد 16 19 کیلوگرم
میلگرد 18 24 کیلوگرم
میلگرد 20 30 کیلوگرم
میلگرد 22 36 کیلوگرم
میلگرد 25 47 کیلوگرم
میلگرد 28 58 کیلوگرم
میلگرد 32 76 کیلوگرم
میلگرد 36 96 کیلوگرم

مقایسه وزن میلگرد کارخانجات

نام تولید کنندگان میلگرد 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان - ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
وزن میلگرد اهواز ۴٫۵ - ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ - - - -
وزن میلگرد نیشابور - - - ۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
-
وزن میلگرد سیرجان - - ۲۹
۲۹٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۱۷٫۵ ۲۲٫۵ - - - - -
وزن میلگرد شاهین بناب ۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب ۴٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۷٫۳ ۲۲٫۱ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۵٫۹ - -
وزن میلگرد حسن رود ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۰ ۱۳٫۷ ۱۸ ۲۲٫۹ ۲۹٫۶ - - - -
وزن میلگرد آذر فولاد امین ۴٫۴۱ ۷ ۱۰٫۱۳ ۱۳٫۹ ۱۸٫۱۳ ۲۳ ۲۸٫۳ ۳۴٫۲ ۴۴٫۶ ۵۶ ۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه - - - ۱۴٫۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۶ ۴۶٫۵ - -
وزن میلگرد امیرکبیر خزر - - ۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴ ۲۸
۲۹
- - - -
وزن میلگرد آریان فولاد - ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳ - - - ۳۰ -
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش ۴٫۵۹۶ ۷٫۲۸۴ ۱۰٫۱۵۲ ۱۳٫۸۶ ۱۸٫۹۶ ۲۳٫۲۸ ۲۸٫۴ ۳۴٫۴۱ ۴۴٫۸۸ ۵۶٫۸۸ ۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود - - - - ۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
- - - -
وزن میلگرد ارگ تبریز - - - ۱۴٫۵ ۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵ ۳۵
۳۵٫۵
- - -
وزن میلگرد شمس تهران - - ۹٫۵
۱۰
- - - - - - - -
وزن میلگرد دماوند - - - ۱۵ ۱۷
۱۸
- - - - - -
وزن میلگرد کرمان - - - - ۱۹ - - - - - -
وزن میلگرد الیگودرز کلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
- - - - - - - -
وزن میلگرد شیراز کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
- - - - - - -