قیمت ورق آهن

ورق آهن

قیمت انواع ورق آهن

steel sheet
0 نظر
33133-031

* فروش انواع ورق آهن صنعتی و ساختمانی به صورت رول ،برش خورده و فابریک.
* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت ورق آهن فولاد مبارکه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن 3 مبارکه برش خورده

3برش خورده ST37205000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 3 مبارکه 1500 رول

3رولST37205000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 3 مبارکه 1250 رول

3رولST37203000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 2.5 مبارکه فابریک

2.5فابریکst37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 2 مبارکه 1000 رول

2رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 3 مبارکه فابریک

3فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 4 مبارکه برش خورده

4برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 4 مبارکه فابریک

4فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 4 مبارکه 1500 رول

4رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 5 مبارکه 1500 رول

5رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 5 مبارکه فابریک

5فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 5 مبارکه برش خورده

5برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 6 مبارکه 1500رول

6رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 6 مبارکه فابریک

6فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 6 مبارکه برش خورده

6برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 8 مبارکه فابریک

8فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 8 مبارکه 1500 رول

8رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 8 مبارکه برش خورده

8برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 مبارکه فابریک

10فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 مبارکه رول

10رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 مبارکه برش خورده

15برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 مبارکه فابریک

15فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 مبارکه 1500 رول

15رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 مبارکه فابریک

12فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 مبارکه برش خورده

12برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 مبارکه 1500 رول

12رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 مبارکه برش خورده

10برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق آهن فولاد اکسین

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن 40 اکسین فابریک

40شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 35 اکسین فابریک

35شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 30 اکسین فابریک

30شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 25 اکسین فابریک

25شیت فابریک کارخانه ST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 20 اکسین فابریک

20شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 اکسین فابریک

15شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 اکسین فابریک

12شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 اکسین فابریک

10شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 8 اکسین فابریک

8شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق آهن فولاد کاویان

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن 8 کاویان 1.25

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 8 کاویان 1.5

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 کاویان 1.25

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 10 کاویان 1.5

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 کاویان 1.25

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 12 کاویان 1.5

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 کاویان 1.25

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 15 کاویان 1.5

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق آهن صنعتی فولاد اکسین

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن صنعتی 8 شیت

8شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 10 شیت

10شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 12 اکسین شیت

12شیت A516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 15 اکسین شیت

15شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 20 اکسین شیت

20شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 25 اکسین شیت

25شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 30 اکسین شیت

30شیت A516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 35 اکسین شیت

35شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 40 اکسین شیت

40شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 50 اکسین شیت

50شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 8 اکسین شیت

8شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 10 شیت

10شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 12 شیت

12شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 15 اکسین شیت

15شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 20 اکسین شیت

20شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 25 اکسین شیت

25شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 30 اکسین شیت

30شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 35 اکسین شیت

35شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 40 اکسین شیت

40شیت ST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 50 اکسین شیت

50شیت ST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق آهن صنعتی فولاد مبارکه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 8 مبارکه شیت یا رول

8شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 10 مبارکه شیت یا رول

10شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 12 مبارکه شیت یا رول

12شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 15 مبارکه شیت و رول

15شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 3 مبارکه رول یا شیت

3رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 4 مبارکه رول شیت

4رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 5 مبارکه رول یا شیت

5رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 6 مبارکه رول یا شیت

6رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 8 مبارکه رول یا شیت

8رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 10 مبارکه رول یا شیت

10رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 12 مبارکه رول یا شیت

12رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 15 مبارکه رول یا شیت

15رول/شیتST52تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 12 مبارکه شیت رول

12شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 8 مبارکه شیت رول

8شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 10 مبارکه شیت رول

10شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 15 مبارکه شیت رول

15شیت/ رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 3 مبارکه رول شیت

3رول/شیتA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 4 مبارکه شیت رول

4شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق آهن صنعتی فولاد کاویان

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق آهن صنعتی 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن صنعتی 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق آهن چیست ؟

ورق آهن از مواد مختلفی تشکیل شده است که هر کدام در بخش مختلفی از صنعت ساخت و ساز و صنایع دیگر کاربرد دارد.از انواع ورق آهن می توان به ورق سیاه یا گرم، ورق روغنی یا ورق سرد؛ ورق گالوانیزه، ورق رنگی؛ ورق اسیدشویی، ورق قلع اندود و ورق کرکره اشاره کرد. هر کدام از محصولات ذکر شده دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اطلاعات بیشتر

آشنایی با ورق سیاه

آشنایی با ورق ST52

آشنایی با ورق ST37

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان