میلگرد

میلگرد

قیمت انواع میلگرد

round steel bar
0 نظر
33133-031
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت میلگرد ذوب آهن

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن 12 متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدذوب آهن کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد کویر

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 فولاد کویر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 فولاد کویر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 کویر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 کویر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 فولاد کویر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 کویر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 فولاد کویر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 فولاد کویر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 فولاد کویر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار ساده 10 کویر 12متری

12متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار ساده 12 کویر 12متری

12متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد کویر کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد روهینا

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 10 روهینا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 8 روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 روهینا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 روهینا 12متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 روهینا 12متری

12 متریشاخه ای a3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 روهینا 12متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 روهینا 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدروهینا کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد آناهیتا

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 8 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 10 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 12 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 14 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 14 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 16 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 آناهیتا 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدآناهیتا کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد درپاد

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 درپاد 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریددرپاد کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد بافق

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 بافق 12 متری

12 متری شاخه ایA34940بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 بافق 12 متری

12 متریشاخه ایA34870بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 بافق 12 متری

12 متریشاخه ایA34670بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 بافق 12 متری

12 متریشاخه ایA34550بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 بافق 12 متری

12 متریشاخه ایA34550بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 بافق 12 متری

12 متریشاخه ای A34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 بافق 12متری

12 متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 بافق 12متری

12متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 بافق 12متری

12 متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 بافق 12متری

12 متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 بافق 12متری

12 متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 بافق 12متری

12 متریشاخه ایA34500بافق کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد زاگرس

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 زاگرس 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 زاگرس 12 تری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 زاگرس 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدزاگرس کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد قائم

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 قائم 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 قائم 12متری

12 متریشاخه ای A3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 قائم 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 قائم 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 قائم 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدقائم کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد نیشابور

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد اجدار 16 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA34510نیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA34510نیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA34510نیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 20 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA34510نیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 22 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA34510نیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 14 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 15 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 25 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 28 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 28 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 32 نیشابور 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدنیشابور کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد پرشین فولاد

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد اجدار 14 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد شاخه ای 22 پرشین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 28 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 32 پرشین فولاد 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد پرشین فولاد

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد اجدار 16 پرشین فولاد 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 20 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 20 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 25 پرشین فولاد 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدپرشین فولاد کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد کیان کاشان

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد ساده 10 کیان کاشان 12متری

12متریشاخه ایA2تماس بگیریدکیان کاشان کارخانهتوضیحات

میلگرد ساده 10 کیان کاشان 12متری

12متریشاخه ایA2تماس بگیریدکیان کاشان کارخانهتوضیحات

میلگرد ساده 10 کیان کاشان 12متری

12متریشاخه ایA2تماس بگیریدکیان کاشان کارخانهتوضیحات

میلگرد ساده 12 کیان کاشان 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدکیان کاشان کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد ابهر

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میگرد اجدار 8 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 10 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایََA2تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 12 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 10 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 12 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 14 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 16 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 20 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 22 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 25 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 14 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA4تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 16 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA4تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 18 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA4تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 8 فولاد ابهر 12 متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد ابهر کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 امیرکبیر 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 امیرکبیر 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 امیرکبیر 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 امیرکبیر 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 امیرکبیر 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری

12 متری شاخه ای A4تماس بگیریدفولاد امیرکبیر کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد گیلان

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 نورد فولاد 12متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 نورد فولاد 12متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 نورد فولاد 12متری

12 متری شاخه ایA2تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 نورد فولاد 12متری

12 متری شاخه ایA2تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 گیلان 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 نورد فولاد 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 نورد فولاد 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد گیلان کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد سمنان

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 16 سمنان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 سمنان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 سمنان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 سمنان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 سمنان 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 سمنان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدسمنان کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد راد همدان

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 12 راد همدان 12متری

12 متریشاخه ایA34745راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 28 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ای A34725راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 14 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ایA34695راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ای A34695راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ایA34695راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ایA34695راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 رادهمدان 12متری

12 متری شاخه ایA34695راد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 24 رادهمدان 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدراد همدان کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 26 رادهمدان 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدراد همدان کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد شاهرود

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 12 شاهرود 12متری

12 متری شاخه ای A3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 شاهرود 12متری

12 متری شاخه ای A3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 18 شاهرود 12متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 شاهرود 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 شاهرود 12متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

میلگرد اجدار 25 شاهرود 12متری

12متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد شاهرود کارخانهتوضیحات

قیمت میلگرد فولاد امین

نامطولحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

میلگرد آجدار 8 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA2تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 10 فولاد امین 12 متری

12 متری شاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 12 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 16 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 20 امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 22 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 25 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد آجدار 32 فولاد امین 12 متری

12 متریشاخه ایA3تماس بگیریدفولاد امین کارخانهتوضیحات

میلگرد چیست و چه کاربردهایی دارد؟

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد است و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های ‌شکل‌ ناودانی‌ یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.
آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت‌ نام دارند.‌ از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم ان هارا به هم متصل می‌کند.

میلگردها درآلیاژها 1/2/3A و A4 و به صورت کلاف ، شاخه ای ، ساده و آجدار مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه آهن نوین تامین کننده دست اول میلگرد می باشد. شما می توانید برای خرید این کالا در تنوع و سایز های مختلف با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

 

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان