ورق گالولنیزه

ورق گالولنیزه

قیمت ورق گالولنیزه

Galvanized Steel Sheet Metal
0 نظر
33133-031
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

* فروش انواع وورق گالولنیزه فولاد مبارکه، فولاد اکسین، فولاد کاویان به صورت رول .
* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت ورق گالولنیزه روی اندود

نامضخامتحالتابعاد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1000

0.3رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.34 رول 1000

0.34رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.38 رول 1000

0.38رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.38 رول 1250

0.38رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.43 رول 1000

0.43رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.43 رول 1250

0.43رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1250

0.45رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1000

0.45رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.48 رول 1000

0.48رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.48 رول 1250

0.48رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.58 رول 1250

0.58رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.58 رول 1250

0.58رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.68 رول 1250

0.68رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.68 رول 1000

0.68رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1000

0.7رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1250

0.7رول1250تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1000

0.8رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1000

0.9رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1000

1رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25 رول 1000

1.25رول1000تماس بگیریدروی اندود کارخانهتوضیحات

قیمت ورق گالولنیزه فولاد مبارکه

نامضخامتحالتابعاد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق گالولنیزه 40 رول

40رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 40 رول 1.25

40رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 45 رول 1

45رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 45 رول 1.25

45رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 50 رول 1

50رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 50 رول 1.25

50رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 60 رول 1

60رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 60 رول 1.2

60رول1.2تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 60 رول 1.25

60رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 70 رول 1

70رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 70 رول 1.25

70رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 80 رول 1

80رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 80 رول 1.25

80رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 90 رول 1

90رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 90 رول 1.25

90رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1

1رول1تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1.25

1رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 50 رول 1.25

50رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 60 رول 1.25

60رول1.25تماس بگیریدفولاد مبارکه کارخانهتوضیحات

قیمت ورق گالولنیزه صنایع هفت الماس

نامضخامتحالتابعاد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق گالولنیزه 0.2 رول 1

0.2رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.22 رول 1

0.22رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.25 رول 1

0.25رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.28 رول 1

0.28رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1

0.3رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.35 رول 1

0.35رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1

0.4رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1.25

0.4رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1

0.45رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1.25

0.45رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1

0.5رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1.25

0.5رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.55 رول 1

0.55رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.55 رول 1.25

0.55رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1

0.6رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1.25

0.6رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1

0.7رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1.25

0.7رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1

0.8رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1.25

0.8رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1

0.9رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1.25

0.9رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1

1رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1.25

1رول1.25تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25 رول 1

1.25رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1

0.3رول1تماس بگیریدصنایع هفت الماس کارخانهتوضیحات

قیمت ورق گالولنیزه فولاد امیر کبیر کاشان

نامضخامتحالتابعاد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1

0.3رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1.25

0.3رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.35 رول 1

0.35رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.35 رول 1.25

0.35رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1

0.4رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1.25

0.4رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1

0.45رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1.25

0.45رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1

0.5رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1.25

0.5رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.55 رول 1

0.55رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.55 رول 1.25

0.55رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1

0.6رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1.25

0.6رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1

0.7رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1.25

0.7رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1

0.8رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1.25

0.8رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1

0.9رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1.25

0.9رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1

1رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1 رول 1.25

1رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.2 رول 1

1.2رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.2 رول 1.25

1.2رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25 رول 1

1.25رول1تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25 رول 1.25

1.25رول1.25تماس بگیریدفولاد امیر کبیر کاشان کارخانهتوضیحات

قیمت ورق گالولنیزه نورد و لوله سمنان

نامضخامتحالتابعاد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1

0.3رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.3 رول 1.25

0.3رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.35 رول 1

0.35رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.35 رول 1.25

0.35رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1

0.4رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.4 رول 1.25

0.4رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1

0.45رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.45 رول 1.25

0.45رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.48 رول 1

0.48رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.48 رول 1.25

0.48رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1

0.5رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.5 رول 1.25

0.5رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1

0.6رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.6 رول 1.25

0.6رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1

0.7رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.7 رول 1.25

0.7رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1

0.8رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.8 رول 1.25

0.8رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1

0.9رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.9 رول 1

0.9رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25 رول 1

1.25رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.25رول 1.25

1.25رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.5 رول 1

1.5رول1تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 1.5 رول 1.5

1.5رول1.5تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق گالولنیزه 0.48 رول 1.25

0.48رول1.25تماس بگیریدنورد و لوله سمنان کارخانهتوضیحات

ورق سیاه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ورق های فولادی سیاه یا نورد گرم با نام انگلیسی Hot Rolled Sheet شناخته می شوند . ورق هایی که در ساختمان سازی استفاده می شود، از نوع تجاری ST33 تا ST52 متغیر است؛ نرمی و سختی این ورق ها با توجه به نوع آلیاژ به کار رفته در آن متفاوت خواهد بود؛ هرچه درصد کربن در ورقه های فولادی بیشتر باشد، ورق سخت تر است.کاربردهای رایج برای این نوع ورق ها عبارتند از: مصالح فلزی ساختمان قطعات خودرو ساخت آبگرمکن تولید تجهیزات کشاورزی ساخت رینگ چرخ صنایع تانکرسازی ساخت مخازن خاص کشتی سازی صنایع فلزی سنگین و.. .

 استانداردهای ورق سیاه های معمولی ST37 می باشد که بیشتر در ساختمان ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. ورق سیاه به دو صورت رول و شیت وارد بازار می شود و اگر ضخامت ورق تا ۱۵ میلی متر باشد می تواند به صورت رول عرضه گردد اما در ضخامت های بالاتر به صورت شیت عرضه می گردد.از ورق سیاه در صنایع مختلفی استفاده می شود که می توان به تانکر سازی،خودرو سازی،کشتی سازی و صنایع سنگین فلز اشاره کرد.

ورق های فولادی همچون ورق سیاه امروزه بسیار پرکاربرد به شمار می آیند و ایران به عنوان تولید کننده ی موفق این عرصه محسوب می شود.در ایران شرکت هایی همچون آهن نوین،در این عرصه پیشتاز هستند و با تجربه ی کافی میتوانند شما را در این مسیر راهنمایی کنند.

مجموعه آهن نوین تامین کننده دست اول انواع ورق ،ورق فولادی ،ورق سياه ،ورق آلياژی ،ورقst52،ورقst37،ورق سوله،ورق برشي ،پليت ،بيس پليت ،ورق رنگي ،ورق گالوانيزه ،ورق روغني ،ورقa516 ،ورق a283،ورقst52-3،ورقa283 gr.c ،ورقa516 gr.60 ،ورقA516 gr.70 ،ورق اسيد شویی ،ورق ساختمانی ،ورق صنعتی ،ورق خودرو می باشد .

فرایند تولید ورق سیاه

برای تولید ورق سیاه، ابتدا تختال در کوره قرار می‌گیرد. دمای کوره را بالاتر از دمای تبلور مجدد در نظر می‌گیرند. در مرحله‌ی بعد تختال از کوره خارج می شود مشاهده می‌شود که بر روی تختال پوسته‌ی اکسیدی شکل گرفته است. سپس نورد خشن صورت خواهد گرفت. تختال از بین چندین غلتک عبور می‌نماید. تا کم کم به ابعاد مد نظر برسد. این عملیات باعث کاسته شدن ضخامت تختال از ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌گردد. در این قسمت از تولید دو تا سه قفسه قرار گرفته است. ورق با عبور از آخرین قفسه‌ی موجود به مرحله‌ی آخر نورد وارد می‌شود.

ضخامت ورق سیاه

ضخامت ورق سیاه از ۱/۵ میلی متر شروع شده و نهایتا به ۱۰۰ میلی متر ختم می شود.

تولید کنندگان ورق سیاه

در ایران کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، اکسین خوزستان، فولاد کاویان و فولاد گیلان از تولید کنندگان ورق سیاه می باشند.علاوه بر کارخانه های داخلی ورق سیاه بصورت وارداتی هم در بازار ایران موجود است که از جمله آنها به ورق سیاه روس، چین، کره و اکراین می توان اشاره کرد.

ابعاد فیزیکی ورق سیاه

در حالت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانت و ۱۲۵ سانت و ۱۵۰ سانت و ۲۰۰ سانت را دارا خواهند بود.طبعا در حالت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت. در حالت فابریک نیز بسته به مقدار سفارش می توان هر اندازه و ابعادی را تولید کرد اما بعضی ابعاد مرسوم و پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم و طبیعتا موجود به شرح زیر می باشند :

ورق سیاه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر

مجموعه‌ی آهن نوین هم‌اکنون این افتخار را دارد که انواع ورق سیاه تولیدی شرکت های معتبر را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مصرف‌کنندگان و خریداران ورق سیاه در سراسر ایران قرار دهد. شما خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانید جهت تهیه‌ی ورق سیاه در تنوع و سایز های مختلف و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با کانالهای ارتباطی ما تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات بیشتر

آشنایی با ورق سیاه

آشنایی با ورق ST52

آشنایی با ورق ST37

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان