تیرآهن هاش

تیرآهن هاش

قیمت انواع تیرآهن هاش

H Steel Beam
0 نظر
33133-031
۱۳۹۸/۰۲/۲۸

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان

نامطولاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

تیرآهن هاش سنگین 80 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 70 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 65 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 60 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 55 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 90 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 80 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 70 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 65 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 60 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 55 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 50 ذوب آهن HEB

12 متریاروپا تماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 32 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 34 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 28 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 26 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 24 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 20 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 18 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 16 ذوب آهن HEB

12متریاروپا تماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 14 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 12 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 10 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 90 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 30 ذوب آهن HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 28 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 22 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 26 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 24 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 22 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 20 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 18 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 16 ذوب آهن HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 14 ذوب آهن HEA

12 متری اروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 12 ذوب آهن HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 10 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 10 ذوب آهن HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 45 ذوب آهن HEB

12متریاروپا تماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 40 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 36 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 34 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 32 ذوب آهن HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 50 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 45 ذوب آهن HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 30 ذوب آهن HEB

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 40 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 36 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 32 ذوب آهن HEA

12متریاروپاتماس بگیریدذوب آهن اصفهان کارخانهتوضیحات

قیمت تیرآهن هاش کالای وارداتی

نامطولاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

تیرآهن هاش سنگین 70 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 65 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 60 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 55 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 90 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 80 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 70 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 65 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 60 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 55 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 50 وارداتی HEB

12 متریاروپا تماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 45 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 34 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 28 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 26 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 24 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 22 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 20 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 18 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 16 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 14 وارداتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 12 وارداتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 10 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 90 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 80 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 28 وارداتی HEA

شاخه ایاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 26 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 24 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 22 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 20 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 18 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 16 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 12 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 14 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 10 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 10 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 40 وارداتی HEB

12 متریاروپا تماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 40 وارداتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 36 واراتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 34 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 32 وارداتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 30 وارداتی HEB

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سنگین 30 وارداتی HEB

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 50 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 45 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 40 وارداتی HEA

12متریاورپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 36 وارداتی HEA

12 متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 34 وارداتی

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 32 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیرآهن هاش سبک 30 وارداتی HEA

12متریاروپاتماس بگیریدکالای وارداتی کارخانهتوضیحات

تیر آهن H چیست و چه کاربردی دارد؟

تیرآهن بال پهن IPB یا H شکل یا هاش برای اولین بار در شرکت بثهلم تولید گردید. که از موفقیت آمیز ترین پروفیل های ساختمانی در قرن بیستم محسوب می شود. از اولین محصول برای ساختن پل ها و آسمان خراش ها استفاده می کنند. مجموعه آهن نوین تامین کننده دست اول این کالا می باشد. شما می توانید برای خرید این کالا در تنوع و سایز های مختلف با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان