هر کیلو میلگرد ۲۵ با مبلغ ۴ هزار و ۶۸۰ تومان در بازارآهن معامله می‌شود. 17 فروردین ماه 1398

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هرکیلو میلگرد 6.5 - کلاف 4.5 5,300 (00.%0)0
هرکیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,780 (00.%0)0
هرکیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,630 (00.%0)0
هرکیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,630 (00.%0)0
هرکیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,680 (30.%1)60
هرکیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,780 (27.%1)60