محصول

کشور/ منطقه

ارز- نحوه تحویل

قیمت

تغییر روزانه%

ورق گرم

چین

دلار هر تن/ فوب

539

0

میلگرد

چین

دلار هر تن/ فوب

495

0

ورق گرم

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

508

0

ورق گرم

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

503

0

ورق سرد

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

600

0

ورق سرد

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

565

0

ورق تخت

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

590

0.76-

ورق تخت

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

558

0

میلگرد

ترکیه

دلار هر تن / فوب

483

0

ورق گرم

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

510

0

ورق سرد

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

565

0

بیلت

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

448

0

ورق گرم

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

692

0.04

ورق سرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

825

0

ورق تخت

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

955

0.34

میلگرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

698

0