بازار داخلی مقاطع طویل فولادی کشور اعم از قیمت میلگرد، صرف نظر از نوسانات جزئی؛ شاهد دو سیکل پر فراز نشیب در طول عمر خود در سال ۱۳۹۷ بود.

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هرکیلو میلگرد 6.5 - کلاف 4.5 5.300 (3.64%-)200-
هرکیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4.760 (0.83%-)40-
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4.560 (2.98%-)140-
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4.560 (2.98%-)140-
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 15 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 19 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 25 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 30 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 36 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 47 4.560 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 56 4.650 (4.52%-)220-
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن/ نیشابور 12 متری 75 4.750 (4.23%-)210-