قیمت تیرآهن در بازار به شرح زیر است:

نوع وسایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هر شاخه تیرآهن12 ذوب آهن 12 متری 122 685,000 (1.44%-)10,000-
هر شاخه تیرآهن14 ذوب آهن 12 متری 155 825,000 (%0.00)0
هر شاخه تیرآهن16 ذوب آهن 12 متری 195 863,000 (0.58%)5,000
هر شاخه تیرآهن18 ذوب آهن 12 متری 225 983,000 (%0.00)0
هر شاخه تیرآهن20 ذوب آهن 12 متری 276 1,330,000 (0.52%-)7,000-
هر شاخه تیرآهن22 ذوب آهن 12 متری 315 1,478,000 (0.54%)8,000
هر شاخه تیرآهن24 ذوب آهن 12 متری 369 1,670,000 (1.95%)32,000
هر شاخه تیرآهن27 ذوب آهن 12 متری 434 1,850,000 (1.09%)20,000
هر شاخه تیرآهن30 ذوب آهن 12 متری 500 2,985,000 (0.17%)5,000