آخرین تحولات قیمتی در بازار میلگرد به شرح زیر است: 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 - کلاف 4.5 5,430 (1.88%)100
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,830 (0.00)0
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,630 (0.00)0
هر کیلو میلگرد 14 قزوین 12 متری 11 4,630 (0.00)0
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,830 (1.47%)70
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,930 (1.23%)60