به گزارش آهن نوین نیوز، قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه در بازار به شرح زیر است: 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت تغییر
هر کبلو ورق گاوانیزه 4/0 ایرانی 1,1.25 5.7 10.000 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 5/0 ایرانی 1,1.25 5.7 9.270 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 6/0 ایرانی 1,1.25 5.7 8.500 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 7/0 ایرانی 1,1.25 5.7 8.150 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 8/0 ایرانی 1,1.25 5.7 8.100 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 9/0 ایرانی 1,1.25 5.7 8.050 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 1 ایرانی 1,1.25 5.7 8.200 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 1/25 ایرانی 1,1.25 5.7 8.150 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 1/5 ایرانی 1,1.25 5.7 8.100 %0.00
هر کبلو ورق گاوانیزه 2 ایرانی 1,1.25 5.7 8.150 %0.00