به گزارش آهن نوین نیوز، با کاهش سطح هیجان خرید و بازگشت آرامش در بازار آهن، نرخ محصولات فولادی امروز ثابت ماند.

 

 نوع و سایز تولید کننده  شاخه  وزن قیمت (تومان) تغییر
هرشاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 680,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 835,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 890,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 928,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,220,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,390,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,500,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 343 1,790,000 %0.00
هرشاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 1,905,000 %0.00