➖ آخرین شنیده های بازار میلگرد آجدار

گلستان
آذر امین
ظفر بناب
امیرکبیر
آناهیتا
بافق
قزوین

تا این لحظه نسبت به آخر وقت دیروز تقریبا ثابت اعلام کرده اند ...

ابهر ۲۰ تومان افزایش
راد همدان ۲۰ تومان افزایش
سیرجان حدید ۵۰ تومان افزایش
شاهرود ۷۰ تومان افزایش
آریا ذوب : ثابت
نورد گرم سمنان : ثابت
پرشین : ثابت
فولاد ناب : ثابت
بردسیر کرمان ۱۰ تومان افزایش
نورد کرمان ۱۰ تومان افزایش