➖ آخرین شنیده های بازار میلگرد آجدار تا این لحظه

ابهر ۱۰ تومان افزایش

مجموعه ذوب و بردسیر کرمان ثابت
آریا ذوب ثابت

خراسان هم نرخ سقف برخی واسطه ها ثابت شنیده شد ولی در نرخ کف هنوز اعلامی نشنیدیم ...

معراج گلستان ۲۰ تومان کاهش

بافق یزد ثابت

حسن رود بیشتر اقلام ثابت؛ برخی از اقلام هم افزایش ۳۰ تومانی