آنچه که امروز در بازار آهن گذشت...


بازار مقاطع امروز کاملا گیج و به نوعی نامنظم است که نشان از سیگنال ضعیف تقاضا دارد ...

همچنین خیمه سنگین عرضه های بورسی هم این روزها نفس بازارسازان را گرفته بطوریکه آنطور که می خواهند بشود؛ نمیشود ...

عرضه های سنگین خارج از بورس هم این روزها به نوبه خودش قابل توجه است؛ بطوریکه چند روزی است که تنوع و گوناگونی این عرضه ها مشهود دیده میشود ...