آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 97/07/23

ورق گرم B :
تقاضا: 39270تن
عرضه: 31900تن
قیمت میانگین: 41239ریال
افزایش قیمت 5076 ریال

ورق گرم C:
تقاضا: 12870تن
عرضه: 9020تن
به قیمت میانگین: 37172ریال
افزایش قیمت 8034ریال
11.45 درصد افزایش

ورق سرد B:
تقاضا: 13100تن
عرضه: 10000تن
به قیمت میانگین: 51851ریال
افزایش قیمت 14279 ریال
25.75درصد افزایش

ورق گالوانیزه
تقاضا:3450تن
عرضه:2800تن
قیمت میانگین:70276ریال
افزایش قیمت 21147 ریال
29.52 درصد افزایش

ورق قلع اندود:
تقاضا: 2100تن
عرضه: 1200تن
به قیمت میانگین: 103053ریال
فزایش قیمت 38358 ریال
42.15درصد افزایش